• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

Bulgarian Investment Group ADSIC

 
 

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Протокол на мандатна комисия (*.pdf)
Протокол от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите (*.pdf)
Декларация за корпоративно управление (*.pdf)
Доклад на съвета на директорите (*.pdf)
Отчет за финансовото състояние за 2016 (*.pdf)
Годишен доклад за дейността за финансовата 2016 г. (*.pdf)
Доклад на независимия одитор (*.pdf)
Пояснителни бележки (*.pdf)
Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2016 (*.pdf)
Образец на пълномощно (*.doc)
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 (*.pdf)
Писмени материали по дневния ред (*.pdf)
Покана и дневен ред (*.pdf)
Правила за гласуване чрез пълномощник (*.pdf)
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите (*.pdf)
Статут на одитния кабинет (*.pdf)
Документи – Тодорка Николова (*.pdf)
Декларация за независимост – Никола Дръндев (*.pdf)
Декларация за независимост – Тодорка Николова (*.pdf)
Документи – Адриан Юриев (*.pdf)
Документи – Дончо Дойчев (*.pdf)
Документи – Иван Станев (*.pdf)

   

Важни новини

Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: