• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

Акционерна структура и акции

Е-мейл Печат ПДФ

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

 

Име/ наименование

Брой притежавани акции

Процент от капитала

ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД

300 000  броя

46,154 %

“АТЛАС” АД

200 000 броя

30,769 %

Иванка Тодорова Иванова

89 718 броя

13,803 %

Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото  българско законодателство.
Акциите на дружеството са допуснати до търговия на Българска фондова борса – София АД. Борсовият код на дружеството е 6B5

Данни за търговия – линк към страницата на БФБ

 

Важни новини

Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: