• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

Дивидентна политика

Е-мейл Печат ПДФ
Дружеството със специална инвестиционна цел разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Член 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон не се прилага.
Дивидентите се изплащат в срок 12 месеца от края на съответната финансова година.
Печалбата за разпределение е финансовият резултат, коригиран както следва:
1. увеличен/намален с разходите/приходите от последващи оценки на недвижими имоти;
2. увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти;
3. увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти с положителната/отрицателната разлика между:
а) продажната цена на недвижимия имот, и
б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума;
4. увеличен/намален със загубите/печалбите от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг;
5. увеличен/намален в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг с положителната/отрицателната разлика между:
а) прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и
б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума.

От момента на учредяването си до края на 2008 г. дружеството не е разпределяло дивидент.
 

Важни новини

Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: