• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

Корпоративно ръководство

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове:

  • Ибрахим Салихов Гъралийски – изпълнителен член на Съвета на директорите;
  • Иван Лазаров Станев - член на Съвета на директорите;
  • Дойчо Динев Дойчев - член на Съвета на директорите;

Дружеството се представлява от изпълнителният директор Ибрахим Салихов Гъралийски.

 

Важни новини

Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: