• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Протокол на мандатна комисия (*.pdf)
Протокол от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите (*.pdf)
Декларация за корпоративно управление (*.pdf)
Доклад на съвета на директорите (*.pdf)
Отчет за финансовото състояние за 2016 (*.pdf)
Годишен доклад за дейността за финансовата 2016 г. (*.pdf)
Доклад на независимия одитор (*.pdf)
Пояснителни бележки (*.pdf)
Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2016 (*.pdf)
Образец на пълномощно (*.doc)
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 (*.pdf)
Писмени материали по дневния ред (*.pdf)
Покана и дневен ред (*.pdf)
Правила за гласуване чрез пълномощник (*.pdf)
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите (*.pdf)
Статут на одитния кабинет (*.pdf)
Документи – Тодорка Николова (*.pdf)
Декларация за независимост – Никола Дръндев (*.pdf)
Декларация за независимост – Тодорка Николова (*.pdf)
Документи – Адриан Юриев (*.pdf)
Документи – Дончо Дойчев (*.pdf)
Документи – Иван Станев (*.pdf)

 

Важни новини

24.06.2021

Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите,  а именно:

 
01.06.2020

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник и ще оповести отчет до края на месец юли 2020 г.

 
28.04.2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г.

 
31.03.2020

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, ще оповести заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. в срок не по-късно от 30.04.2020 г.