• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

10.07.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с решенията, приете на редовното годишно общо събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, проведено на 30.06.2017 г. Биляна Енчева Вълчева да бъде освободена като член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и на нейно място да бъде избран Дойчо Динев Дойчев като независим член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат

от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и Иван Лазаров Станев да бъде преизбран като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с настоящото Ви уведомяваме, че на 07.07.2017 г. промяната в състава на Съвета на директорите на  “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20170707093745.

 

 

Важни новини

Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: