• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

Покана и дневен ред

Е-мейл Печат ПДФ

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2018 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2018 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2018 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ – www.big-adsic.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.07.2019 г. в 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя  документ за самоличност,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник,  оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и  изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.big-adsic.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя  и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: dvi@big-adsic.com като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите  на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 10.05.2019 г. е 650 000 броя. В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ свикано за 24.06.2019 г. е 10.06.2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата,  имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 09.07.2019 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е 25.06.2019 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата,  имат право да участват и гласуват на общото събрание.

 

Изпълнителен директор:…………………………..

Ибрахим Гъралийски

 

Важни новини

01.06.2020

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник и ще оповести отчет до края на месец юли 2020 г.

 
28.04.2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г.

 
31.03.2020

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, ще оповести заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. в срок не по-късно от 30.04.2020 г.

 
Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: