• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

Общо събрание на акционерите

Протокол от проведенoто от Oбщо събрание на акционерите 2010 г.

Е-мейл Печат ПДФ

 

 Протокол от проведенoто от Oбщо събрание на акционерите 2010 г. изтегли като PDF

 

Oбщо събрание на акционерите 2010 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ - 15.06.2010 г.

Съветът на директорите на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15 юни 2010 г. от 15 часа, по седалище на дружеството: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №111-117, Бизнес- център Евротур, ет.2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ през 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ през 2009 г.
5. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ за 2009 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2010 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. по препоръка на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, а именно - дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.

продължава>
     

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Важни новини

24.06.2021

Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите,  а именно:

 
01.06.2020

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник и ще оповести отчет до края на месец юли 2020 г.

 
28.04.2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г.

 
31.03.2020

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, ще оповести заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. в срок не по-късно от 30.04.2020 г.