• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

Общо събрание на акционерите

 

Oбщо събрание на акционерите 2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.05.2013 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6


 

Oбщо събрание на акционерите 2012 г.

Е-мейл Печат ПДФ
Съветът на директорите на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.06.2012 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост", бул. „Цариградско шосе" 111 - 117, бизнес център „Евротур", ет. 2, офис 6

Пълен текст на поканта (*.pdf)
Писмени материали по дневния ред (*.pdf)
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите (*.pdf)
Годишен доклад за дейността (*.pdf)
Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2011 (*.pdf)
Отчет за финансовото състояние за 2011 (*.pdf)
Доклад на независимия одитор (*.pdf)
Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 (*.pdf)

Пълномощно (*.doc)


Справка за оповестяване на счетоводната политика (*.pdf)

 

Протокол от проведенoто от Oбщо събрание на акционерите 2012 г. 

 

 

Oбщо събрание на акционерите 2011 г.

Е-мейл Печат ПДФ
С настоящото Ви уведомяваме, че на 19.05.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията под № 20110519084835 е обявена поканата за редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, свикано за 29.06.2011 г. от 14.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6. 

Пълен текст на поканта (*.pdf)
Писмени материали по дневния ред (*.pdf)
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите (*.pdf)
Годишен доклад за дейността (*.pdf)
Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2010 (*.pdf)
Отчет за финансовото състояние за 2010 (*.pdf)
Доклад на независимия одитор (*.pdf)
Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 - (1) (*.pdf)
Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 - (2) (*.pdf)
Пълномощно (*.doc)  
Свидетелство за съдимост на Асен Урумов (*.pdf)
Свидетелство за съдимост на Иван Станев (*.pdf)
Диплома на Асен Урумов (*.pdf)
Диплома на Иван Станев (*.pdf)


Протокол от общото събрание на акционерите (*.pdf)

 

 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bigadsic/www/root/templates/14/html/pagination.php on line 133
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Важни новини

24.06.2021

Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите,  а именно:

 
01.06.2020

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник и ще оповести отчет до края на месец юли 2020 г.

 
28.04.2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г.

 
31.03.2020

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ, ще оповести заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. в срок не по-късно от 30.04.2020 г.