• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

НОВИНИ

01.07.2014

Е-мейл Печат ПДФ

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 01.07.2014 г. Ибрахим Салихов Гъралийски е вписан като нов член на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

продължава>
 

24.07.2013

Е-мейл Печат ПДФ

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Наредба № от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа,

продължава>
 

18.06.2012

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с проведеното на 18.06.2012 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

продължава>
 

05.07.2011

Е-мейл Печат ПДФ
С настоящото Ви уведомяваме, че на 05.07.2011г. в Търговския регистър под номер 20110705144516 е вписана промяната в Съвета на директорите на „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Важни новини

Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: