Корпоративно ръководство

Печат

Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове:

Дружеството се представлява от изпълнителният директор Ибрахим Салихов Гъралийски.