30.06.2017

Печат

Във връзка с проведеното на 30.06.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

 

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г., представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г. и годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.

2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно – дипл. експерт счетоводител Олга Георгиева Миленкова с дипл. № 0036/ 2006 г.

4. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Адриан Ясенов Юриев с мандат от 3 години от датата на избора и възложи на Съвета на директорите да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на дружеството.

5. Общото събрание на акционерите прие Статут на одитния комитет на дружеството.

6. Общото събрание на акционерите преизбра Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

7. Общото събрание на акционерите освободи Биляна Енчева Вълчева като член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и избра на нейно място Дойчо Динев Дойчев като независим член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

8. Общото събрание на акционерите прие решение новият член на Съвета на директорите да не получава възнаграждение за дейността си като член на Съвета съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството и определи гаранция за управлението му в размер на 100 лв.