10.07.2017

Печат

Във връзка с решенията, приете на редовното годишно общо събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, проведено на 30.06.2017 г. Биляна Енчева Вълчева да бъде освободена като член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и на нейно място да бъде избран Дойчо Динев Дойчев като независим член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат

от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и Иван Лазаров Станев да бъде преизбран като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с настоящото Ви уведомяваме, че на 07.07.2017 г. промяната в състава на Съвета на директорите на  “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20170707093745.