24.06.2021

Печат

Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите,  а именно:

 

  1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2020 г., представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2020 г. и годишния доклад на Одитния комитет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2020 г.
  2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
  3. Общото събрание прие решение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г., тъй като не са изпълнени изискванията съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.
  4. Общото събрание на акционерите избра Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Адриан Ясенов Юриев за членове на Одитния комитет на Дружеството за 3 (три) години. Предвид финансово-икономическото състояние на дружеството не се предвижда възнаграждение за членовете на Одитния комитет.
  5. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на Одитния комитет на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно: Божидар Начев с диплома № 0788.
  6. По точка десета от дневния ред: Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ, във връзка с приложена от Комисията за финансов надзор принудителна административна мярка, която съгласно чл. 214, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа подлежи на незабавно изпълнение, не се проведе гласуване.

 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ: ………………………….

Ибрахим Гъралийски

/Изпълнителен директор/