Редовно годишно общо събрание на акционерите – 08.08.2016 г.

Печат

Доклад на съвета на директорите (*.pdf)
Отчет за финансовото състояние за 2015 (*.pdf)
Годишен доклад за дейността за финансовата 2015 г. (*.pdf)
Доклад на независимия одитор (*.pdf)
Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2015 (*.pdf)
Образец на пълномощно (*.doc)
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 (*.pdf)
Писмени материали по дневния ред (*.pdf)
Покана и дневен ред (*.pdf)
Пояснителни бележки (*.pdf)
Правила за гласуване чрез пълномощник (*.pdf)
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите (*.pdf)
Документи – Биляна Вълчева (*.pdf)
Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите
Протокол на Мандатна Комисия