Редовно годишно общо събрание на акционерите – 30.06.2017 г.

Печат

Протокол на мандатна комисия (*.pdf)
Протокол от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите (*.pdf)
Декларация за корпоративно управление (*.pdf)
Доклад на съвета на директорите (*.pdf)
Отчет за финансовото състояние за 2016 (*.pdf)
Годишен доклад за дейността за финансовата 2016 г. (*.pdf)
Доклад на независимия одитор (*.pdf)
Пояснителни бележки (*.pdf)
Доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет за 2016 (*.pdf)
Образец на пълномощно (*.doc)
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 (*.pdf)
Писмени материали по дневния ред (*.pdf)
Покана и дневен ред (*.pdf)
Правила за гласуване чрез пълномощник (*.pdf)
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите (*.pdf)
Статут на одитния кабинет (*.pdf)
Документи – Тодорка Николова (*.pdf)
Декларация за независимост – Никола Дръндев (*.pdf)
Декларация за независимост – Тодорка Николова (*.pdf)
Документи – Адриан Юриев (*.pdf)
Документи – Дончо Дойчев (*.pdf)
Документи – Иван Станев (*.pdf)