Редовно годишно общо събрание на акционерите - 19.06.2018 г.

Печат

Списък на акционерите и техните представители или пълномощници(*.pdf)
Протокол на мандатна комисия (*.pdf)
Протокол от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите (*.pdf)

Покана и дневен ред (*.pdf)
Доклад за дейността на одитния комитет (*.pdf)
Доклад на независимия одитор (*.pdf)
Доклад на съвета на директорите (*.pdf)
Годишен доклад за дейността за финансовата 2017 г. (*.pdf)
Отчет за финансовото състояние за 2017 (*.pdf)
Писмени материали по дневния ред (*.pdf)
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите (*.pdf)
Правила за гласуване чрез пълномощник (*.pdf)
Образец на пълномощно (*.doc)