Редовно годишно общо събрание на акционерите - 24.06.2019 г.

Печат

Протокол от Редовно заседание (*.pdf)
Протокол на Мандатна комисия (*.pdf)
Списък присъствали (*.pdf)
Покана и дневен ред (*.pdf)
Протокол от проведено заседание (*.pdf)
Доклад на съвета на директорите (*.pdf)
Годишен доклад за дейността за финансовата 2018 г. (*.pdf)
Писмени материали по дневния ред (*.pdf)
Правила за гласуване чрез пълномощник (*.pdf)
Доклад за дейността на одитния комитет (*.pdf)
Отчет за финансовото състояние за 2018 (*.pdf)
Доклад на независимия одитор (*.pdf)
Отчет за дейността на ДВИ (*.pdf)
Образец на пълномощно (*.doc)