Акционерна структура и акции

Печат

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

 

Име/ наименование

Брой притежавани акции

Процент от капитала

ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД

300 000  броя

46,154 %

“АТЛАС” АД

200 000 броя

30,769 %

Иванка Тодорова Иванова

89 718 броя

13,803 %

Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото  българско законодателство.
Акциите на дружеството са допуснати до търговия на Българска фондова борса – София АД. Борсовият код на дружеството е 6B5

Данни за търговия – линк към страницата на БФБ